Jaraj volumoj

1949 

Kajero: 1 

Kajero: 2 

Kajero: 3 

Kajero: 4 

1950 

Kajero: 5 

Kajero: 6 

Kajero: 7 

Kajero: 8 

1951 

Kajero: 9 

Kajero: 10 

Kajero: 11 

1952 

Kajero: 12 

Kajero: 13 

Kajero: 14-15 

Rezolucio de la 2a sekcio — Scienco kaj Tekniko de la 37a UK en Oslo 29 VIII 1952
La lingva problemo en la scienco
Oficiala informo de la Akademio de Esperanto Nro 19 julio 1952 Oficialigo de la sufikso end
Internacia Konferenco de Esperantistaj Studentoj kaj Altlernajanoj IKESA X Schluchsee Materialoj pri unu organizaĵo ordigitaj kronologie 1724 VIII 1952
Lingva imperiismo
Du starpunktoj kaj iliaj konsekvencoj
Publikigo de sciencaj artikoloj en Esperanto
Polemiko: Revizio de manuskriptoj sciencaj kaj teknikaj
Enketo pri la Esperanta literaturo en publikaj bibliotekoj
Militpropagando Trad W P RoelofsParto 2 La “valor analizo” de White pri la propagando de Hitler kaj Roosevelt
Militpropagando Trad W P Roelofs Parto 3
Ĉu esperanto povas helpi en la konservado de paco
Paco kaj valuto
La havado de la ĝusta mezuro Trad W P Roelofs
Pri nia lingva kritiko + Kompletigo W P Roelofs: Komento de la redaktoro pĝ 9091
La koaguliĝo de la sango Fiziologia gluo Kompletigo de Ref: 1951 2 5054
La M K S sistemo de mezurunuoj por elektraj grandoj + Kompletigo W P Roelofs: Rimarko de la redaktoro pĝ 103
Nomoj de bestoj kaj plantoj en Esperanto
La daŭra kreiĝado de la materio Trad T L C Bluett
Eŭropa laboratorio por atomkerna esplorado konstruota en Ĝenevo
Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo Roterdamo 1952 Recenzo G Van Den Bergh
Tributo al Nobla geniulo Paroladoj ĉe la funebro pro Henry George Trad F R Jones London ĉ 1950 Recenzo
Jarlibro de UEA 1952 Parto 1 Recenzo

1953 

Kajero: 16 

Kajero: 17-18 

Kamaradeco en la scienco
La aktiveco de nervoĉeloj
La regado de la ekscitado en la nerva sistemo
Elementoj de teorio pri la vido de la koloroj unua parto
La scienco en la “Festo de Britujo” London 1851
Esperanto en la servo de la sveda ŝtato
Sveda somera semajno Frostavallen 916 VIII 1952
Prelegoj de gesinjoroj Lapenna
Nia malsana socio; kontribuo al diagnozo kaj terapio
Esperanto ĉe 2a Kongreso de FATIPEC Federacio de asocioj de teknikistoj de la industrio de garboj kaj similaj produktoj en kontinenta Eŭropo Noardwijk 1822 V 1953
La laboroj de la 14a Internacia Kongreso de Sociologio Romo IX 1950
Du problemoj de lumdisvastiĝo en la mondspaco
La aĝo de la universo Trad T L C Bluett
Kelkaj konsideroj kaj demandoj de kosmologia laiko
Esperantoekspozicio en Amsterdama Universitata Biblioteko 24 X 7 XI 1953
Doktoriĝis
Mortis prof dro A F Holleman
Estrara raporto pri 1952
Protokolo de la kunsido de ISAE dum la 38a UK en Zagreb
Diskuto pri terminoj Prunttradukoj Preskaŭhomonimoj
Sanatorio universitata internacia
Kvara dimensio de spaco Manuskripto Recenzo C A ten Seldam
War on Want: A Plan for World Development London 1952 Recenzo T L C Bluett
La homaro kaj la mondbildo Martinus Trad C Graversen Kopenhago 1953 Recenzo W P Roelofs Ankaŭ: Informilo pri la spirita scienco de Martinus
Esperanto leerboek Purmerend ĉ 1951 Recenzo W P Roelofs
Spertoj konsideroj kaj proponoj rilataj al la UKDsimboloj 1951 Recenzo W P Roelofs
Klasifo de esperantaj temoj BergenopZoom ĉ 1952 Recenzo J RéguloPérez
Raporto pri IKESA Schluchsee 1724 VIII 1952

1954 

Kajero: 19 

Kajero: 20 

Kajero: 21 

Kajero: 22 

Kajero: 23 

1955 

Kajero: 24 

Kajero: 25 

Kajero: 26 

Kajero: 27 

Kajero: 28 

1956 

Kajero: 29 

Kajero: 30 

1957 

Kajero: 31 

Kajero: 32 

Kajero: 33 

1958 

Kajero: 36 

Kajero: 37 

Kajero: 34-35 

Jubileo de prof S Nishi
Rezolucio de la 2a kongresa sekcio La internacia lingvo en scienco kaj tekniko de 42a UK Marsejlo VIII 1957
Protokolo de la jarkunveno de ISAE dum la 42a UK en Marsejlo VIII 1957
Informoj de ISAE
Centro por Kulturaj Interŝanĝoj kaj la membroj el la landoj sen libera monŝanĝo
Weleminsky Jenny pioniro de E Nekr
Ĉu oni povas vidi la atomojn ISU Kopenhago 1956
La homaro la tero kaj la kosmo
La danĝeroj de la radioaktiva polvo Trad T L C Bluett 1958 23 5355 Komplet T L C Bluett: Rimarkoj de la tradukinto de la artikolo pri la danĝeroj de la radioaktiva polvo + Noto de la redaktoro pĝ 58
La esperiga flanko de la atoma energio
Fitoncidoj Trad A Sidorov
Arbaraj kaj lignaj problemoj
Enkonduko en la internacian semantikon ISU Marsejlo 1957
La plej multe parolataj lingvoj
Kion la socio povas kaj devas fari por utiligi la talentulojn ISU Kopenhago 1956
La fontoj de esperanto
Du notoj pri la “Universala vortaro”
Grava evento en la esperantoterminologio: la apero de la “Scienca kaj teknika terminaro” STT
Morfologia atlaso de homa dentaro Trad P Zlatnar Ljubljana 1956 Recenzo G F Makkink
La vivo de la plantoj La Laguna 1957 Recenzo G P Makkink
La parenceco inter vertebruloj ISU Marseille 1957
La konstantvalora mono kaj la krudmaterialnormo
Esperanto kaj scienco en Nederlando
Informoj de ISAE

1959 

Kajero: 40 

Kajero: 41 

Kajero: 42 

Kajero: 43 

Kajero: 38-39 

La Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj dekjara Ref: 10:1959 2/3 4243 Polemiko: F Jelenc kaj respondo de aŭtoro
La Universala Deklaracio pri la Homaj Rajtoj dekjara
Esperanto en la scienco
La homo kaj la atomo Trad T L C Bluett W P Roelofs
Domaĝo de la atombombo en postaj jaroj ISU Maina 1958
Relativaj oftecoj de kelkaj lingvaj elementoj en esperanto
Homo kontraŭ maljusteco
La uzo de radiokarbono por la determino de la aĝo de organikaĵoj
Interŝtata kunlaboro pri plantprotektado ISU Haarlem 1954
La Pirenea zono kiel paleobiologia filtrilobariero Trad L Mimó Espinalt
Enketo pri la uzo de esperanto en sciencaj kaj teknikaj periodaĵoj P 2
Evitindaj malbonaj sekvoj de la matematika lernado
Provizora noto pri la internacia tradukservo de ISAE
Ĉu esperanto bezonas novajn vortojn + Polemiko G Waringhien: Kritika rimarkigo pri pĝ 115
Estrara raporto pri 1957
Protokolo de la jarkunveno de ISAE Mainz 43a UK 1958
Popularscienca Biblioteko de ISAE Enkondukaj vortoj por la diskuto en la larĝa kunveno de ISAE dua la 43a UK Mainz 1958
Studenta Tutmonda Esperantista Ligo STELO
Statuto por Internacia Scienca Asocio Esperantista
Esperanto kaj la scienco en Nederlando
Sciencaj Studoj 1959 Recenzo
Konstruteknika terminaro Parto 1 Svedaesperanta Parto 2 Esperanta difinvortaro Malmö ĉ 1958 Recenzo F E Helmuth
Retoriko 2 eld Rotterdam 1958 Recenzo W P Roelofs
Grand dictionnaire Esperantofrançais Paris 1958 Recenzo W P Roelofs
Belarto Aldono al la revuo Esperanto Materialoj pri unu periodaĵo ordigitaj kronologie Rotterdam 1958 Recenzo W P Roelofs
La Verda Vojo

1960 

Kajero: 44 

1961 

Kajero: 45-46 

Deklaro de la eldonisto kaj la redaktoro
Estrara raporto pri 1959
Protokolo pri la ISAEkunvenoj dum la 45a UK en Bruselo 1960
Informoj de la Terminologia Centro Fakliteraturo kaj terminologio ISAE helpos aperigi fakvortarojn Listo de novaj fakvortaroj
Ĝustigo: Kompletigo de R Haferkorn: Ĉu la faklingvo rajtas alpreni novajn vortojn Informo de la Terminologia CentroTerminologia Sekcio de ISAE kaj Akademia Sekcio por Teknikaj Vortaroj Ref: 1960 4 150151
Canuto G Nekr
Esperantonestoro dro Sirk mortis
Hernandes Luis Nekr
Minnaja N: Koran gratulon al
Preskaŭ modela poresperanta agado de geodeziistoj
Alvoko al amatoroj astronomoj sur la suda duonsfero petas pri scienca kunlaboro la Krakova Astronomia Observatorio
Imitinda ekzemplo
Esperanto en “Questionarium Medicum”
Ebloj kaj malfacilaĵoj por interplaneda vojaĝo ISU Varsovio 1959
Kompletigoj kaj perfektigoj de la terminaro pri la ekstera morfologio de la florhavaj plantoj laŭ notaĵoj de ĝia aŭtoro
Iel kaj iom + Polemiko H A de Hoog: Komento pĝ 37
Statistika tabelo de l'esperanta vortaro radikoj afiksoj finaĵoj liternomoj
La vortspecoj de la subjekta predikativo kaj de la pasiva participo
Insektoj kontraŭ insektoj
Lingvo kaj vivo Esperantologiaj eseoj La Laguna 1959 Recenzo V P Roelofs
Ekzistencialistaj herooj en la literatura verkaro de J P Sartre Perpignan 1958 Recenzo W P Roelofs
Essential Esperanto London 1960 Recenzo W P Roelofs
Esperanto The World Interlanguage Aŭt G A Connor kaj aliaj New York 1959 Recenzo V P Roelofs

1962 

Kajero: 47-48 

1963 

Kajero: 49-52 

Unua Internacia Konferenco pri la lingva problemo en la scienco Kopenhago VIII 1962
Raporto pri la Unua Internacia Konferenco pri la lingva problemo en la scienco Kopenhago VIII 1962
La lingva problemo en la internaciaj rilatoj ISU Kopenhago 1962
Lingvo kiel instrumento de scienco
Lingvaj problemoj en Belgio koncerne la sciencon
Statistika studo pri la medicinaj revuoj aperantaj en la mondo
Aŭtomata tradukado ISU Kopenhago 1962
Apliko de esperanto ĉe maŝina tradukado de lingvoj
Multlingvaj vortaroj per esperanto kiel sistemlingvo kaj per apliko de Hollerithmaŝinoj
Aŭtomatisma dokumentado de scienca teknika kaj komerca literaturoj per apliko de teletajpiloj Hollerithmaŝinoj kaj elektronaj kalkulmaŝinoj
Kelkaj aspektoj de la lingva problemo en internacia publika juro kaj kompara juro
Kopiaĵo el la protokolo N 22 de la kunsido de la Scienca Konsilantaro de la Instituto de Geografio en la Akademio de Sciencoj de Sovetunio je la 19a de junio 1962
Problemo de internacia lingvo en geografio
Transskribo de geografiaj nomoj en esperanto kaj ĝia uzo por ordigo de nacilingvaj transskriboj
Lingva problemo en matematikaj kaj fizikaj sciencoj ISU Kopenhago 1962
Esperanto en astronomia uzo
Spertoj de geodeziisto Uzo de esperanto en internaciaj rilatoj de scientistoj
La lingva problemo en la biologiaj kaj agronomiaj sciencoj ISU Kopenhago 1962
Kiel nomi la organismojn ISU Kopenhago 1962
Konsideroj pri la biologia nomenklaturo
Valoro de esperanto por internacia evoluo de medicino
Lingvaj problemoj kaj internacia diverseco en la anatomia priskribo
Lingvaj problemoj en la mastrumada ekonomio

1964 

Kajero: 53-54 

Kajero: 55-56 

1965 

Kajero: 61 

Kajero: 62 

Kajero: 57-58 

Kajero: 59-60 

1966 

Kajero: 65 

Kajero: 66 

Kajero: 63-64 

Kajero: 67-68 

1967 

Kajero: 69 

Kajero: 70 

Kajero: 71 

Kajero: 72 

1968 

Kajero: 73 

Kajero: 74 

Kajero: 75-76 

1969 

Kajero: 77 

Kajero: 78 

Kajero: 79-80 

1970 

Kajero: 81 

Kajero: 82 

Kajero: 83 

Kajero: 84-85 

1971 

Kajero: 86 

Kajero: 87 

Kajero: 88 

Kajero: 89 

Kajero: 90 

Kajero: 91-92 

1972 

Kajero: 95 

Kajero: 96 

Kajero: 97 

Kajero: 98 

Kajero: 93-94 

1973 

Kajero: 99 

Kajero: 102 

Kajero: 103 

Kajero: 104 

Kajero: 100-101 

1974 

Kajero: 105 

Kajero: 108 

Kajero: 106-107 

Kajero: 109-110 

1975 

Kajero: 111 

Kajero: 112 

Kajero: 113 

Kajero: 116 

Kajero: 114-115 

1976 

Kajero: 117 

Kajero: 120 

Kajero: 118-119 

Kajero: 121-122 

1977 

Kajero: 125 

Kajero: 126 

Kajero: 127 

Kajero: 128 

Kajero: 123-124 

1978 

Kajero: 129 

Kajero: 130 

Kajero: 131 

Kajero: 132 

1979 

Kajero: 133 

Kajero: 134 

1980 

Kajero: 135 

Kajero: 136 

1981 

Kajero: 137 

Kajero: 138 

1982 

Kajero: 139 

Kajero: 140 

Kajero: 141 

Kajero: 142 

1983 

Kajero: 143 

Kajero: 146 

Kajero: 144-145 

1984 

Kajero: 147 

Kajero: 148 

1985 

Kajero: 149 

Kajero: 150 

1986 

Kajero: 151 

Kajero: 152 

1987 

Kajero: 153 

Kajero: 154 

1988 

Kajero: 155 

1989 

Kajero: 156 

1990 

Kajero: 157 

1991 

Kajero: 158 

Kajero: 159 

1992 

Kajero: 160 

Kajero: 161 

1993 

Kajero: 162 

Kajero: 163 

1994 

Kajero: 164 

Kajero: 165 

1995 

Kajero: 166 

Kajero: 167 

1996 

Kajero: 168 

Kajero: 169 

1997 

Kajero: 170 

Kajero: 171 

Kajero: 172 

1998 

Kajero: 173 

Kajero: 174 

Kajero: 175 

Kajero: 176-a 

1999 

Kajero: 177 

Kajero: 178 

Kajero: 179 

Kajero: 176-b 

2000 

Kajero: 180 

Kajero: 181 

Kajero: 182 

Kajero: 183 

2001 

Kajero: 184 

Kajero: 185 

Kajero: 186 

Kajero: 187 

2002 

Kajero: 188 

Kajero: 189 

Kajero: 190 

Kajero: 191 

2003 

Kajero: 192 

Kajero: 193 

Kajero: 194 

Kajero: 195 

2004 

Kajero: 196 

Kajero: 197 

Kajero: 198 

Kajero: 199 

2005 

Kajero: 200 

Kajero: 201 

Kajero: 202 

Kajero: 203 

2006 

Kajero: 204 

Kajero: 205 

Kajero: 206 

Kajero: 207 

2007 

Kajero: 208 

Kajero: 209 

Kajero: 210 

Kajero: 211 

2008 

Kajero: 212 

Kajero: 213 

Kajero: 214 

Kajero: 215 

2009 

Kajero: 216 

Kajero: 217 

Kajero: 218 

Kajero: 219 

2010 

Kajero: 220 

Kajero: 221 

Kajero: 222 

Kajero: 223 

2011 

Kajero: 224 

Kajero: 225 

Kajero: 226 

Kajero: 227 

2012 

Kajero: 228 

2013 

Kajero: 229 

Kajero: 230 

2014 

Kajero: 231 

2015 

Kajero: 232